Čo sledovať pri výbere akcií (2) – dividendy, EPS, ROA …

Prvú časť zo série “čo sledovať pri výbere akcií” ste mohli čítať tu. Dnes, v druhej časti, sa zameriam na ďalšie ukazovatele, ktoré by investor mal sledovať a analyzovať, ak si chce do portfólia vybrať tie správne firmy. Dosť bolo úvodu, prejdime rovno k tomu podstatnému.

Dividendy – dividendy sú super vec. Sú to peniaze, ktoré vyplácajú firmy držiteľom svojich akcií. Dalo by sa povedať, že je to odmena za to, že si niekto kúpil akcie, napríklad firmy Apple. V hodnotovom investovaní sa kladie dôraz na hľadanie spoločností, ktoré dividendu vyplácajú. Pre investora je to okrem kapitálového zisku (rast ceny akcie) druhá možnosť ako na akcii zarobiť. Vyplácanie dividend je určitá forma váženia si svojich investorov, Je veľa firiem, ktoré dividendy v rôznych výškach vyplácajú, no je takisto veľa firiem, ktoré nevyplácajú žiadne dividendy. V tomto druhom prípade sa jedná o tzv. rastové akcie, kedy je možné vyplácanie dividend premietané do rastu ceny akcie. Avšak neznamená to, že akcie firiem, ktoré dividendy nevyplácajú, majú lepší výkon akcií ako tých, ktoré dividendy vyplácajú.

EPS past 5 Y – veľmi veľmi dôležitý ukazovateľ. EPS znamená earnings per share, teda zárobok na akciu. Počíta sa ako čistý zisk deleno počet akcií v obehu. Tak dostanete výšku zisku, ktorá pripadá na jednu akciu. Pre nás ako držiteľov akcií tento ukazovateľ hovorí o tom ako firma dosahuje rast ziskov. No dôležitejšie ako EPS je priemerné EPS za posledných 5 rokov (kľudne aj 10). Výsledok je percentuálna hodnota, ktorá hovorí o ročnej miere rastu EPS. Hodnota nad 10% je veľmi slušná, osobne by som vo všeobecnosti nešiel do akcie s rastom EPS na úrovni menej ako 5%. Keď teda firma dokáže niekoľko rokov dosahovať rast ziskov na slušnej úrovni, vypovedá to o úspešnosti jej podnikateľskej činnosti.

ROA – prvý z ukazovateľov rentability. Rentabilita nám hovorí aký je vzťah medzi finančnými prostriedkami, ktoré plynú z našej podnikateľskej aktivity a prostriedkami, ktoré sme na túto podnikateľskú aktivitu museli vynaložiť. ROA znamená Return on assets, teda rentabilita aktív. ROA nám ukazuje, do akej miery sa spoločnosti darí zo svojich aktív generovať zisk.

Výpočet: ROA = čistý zisk / aktíva x 100

ROEreturn on equity (návratnosť kapitálu) nám pri posudzovaní akciíí ukazuje v percentách ziskovosť vzhľadom na vlastný kapitál spoločnosti. Ak je hodnota ROE na úrovni 18%, znamená to, že posledný ročný zisk tvoril 18% kapitálu. Avšak pri posudzovaní tohto ukazovateľa treba sledovať aj hodnotu ROA. Pretože nízka hodnota ROA a popritom vysoká hodnota ROE hovorí o tom, že firme sa darí vďaka nadmernému zadlženiu, no samotný biznis bez úverovania by nebol veľmi atraktívny.

Výpočet ROE = čistý zisk / vlastný kapitál x 100

ROI – return on investments v jednoduchosti znamená pomer zarobených peňazí k peniazom investovaným. Ak firma použila na investície sumu 10 miliárd a zarobila 14 miliárd, jej ROI bude 40%. Výpočet je nasledovný:

ROI = ((zisk – počiatočná investícia) / počiatočná investícia) x 100

 

Chcete vedieť ako vyberať tie správne akcie? Kliknite sem.